Regulamin

REGULAMIN CENTRUM REHABILITACJI SOMA

 1. Pacjent decydując się na zabieg w C.R. SOMA obowiązkowo akceptuje regulamin gabinetu oraz akceptuje przepisy RODO.
 2. C.R. SOMA nie świadczy zabiegów w ramach NFZ.
 3. Pacjent umawia się na wizytę telefonicznie pod numerem 600-970-939 lub osobiście w Rejestracji C.R. SOMA.
 4. C.R. SOMA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w poczekalni.
 5. Pacjent ma obowiązek rzetelnego wypełnienia Karty Pacjenta. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia, Pacjent powinien odbyć konsultację ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do zabiegu. Na wizytę diagnostyczną u magistra fizjoterapii Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską (np. USG, RTG, TK, MR, wypis ze szpitala).
 6. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegu informuje Rejestrację o przybyciu oraz reguluje należność PRZED WYKONANIEM ZABIEGÓW (np. pierwsza wizyta) wg cennika dostępnego na stronie www.crsoma.pl lub w Rejestracji. C.R. SOMA zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości odpłatności za wizytę w ciągu roku z miesięcznym wyprzedzeniem i poinformowaniem o zmianie cen.
 7. Dzieci poniżej 18 r.ż. lub osoby ubezwłasnowolnione mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.
 8. Na pierwszy zabieg Pacjent proszony jest o przybycie 5 minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas potrzebny na przygotowanie się do zabiegu oraz wypełnienie dokumentacji medycznej. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówioną wizytę. Gdy pacjent się spóźni czas zabiegu zostanie skrócony  o czas spóźnienia.
 9. Godzina podana podczas umawiania terminu wizyty NIE jest jednoznaczna z godziną rozpoczęcia zabiegu, może to wynikać z opóźnienia. Jednocześnie wizyta nie może być krótsza niż czas trwania zabiegu podany w punkcie 10 regulaminu C.R.SOMA.
 10. Czas trwania zabiegu wynosi od 35 min do 50 min. Czas trwania terapii czaszkowo-krzyżowej trwa od 40-90 min w zależności od wybranej opcji wizyty.
 11. Na zabiegi rehabilitacyjne Pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w odpowiedni strój (np. sportowy) oraz obuwie zmienne. Zmiana obuwia jest obowiązkowa szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
 12. Pacjent proszony jest o wyciszenie lub wyłączenie telefonu w trakcie zabiegu.
 13. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować terapeutę jeśli podczas zabiegu poczuje się słabo albo jego samopoczucie wzbudzi w nim lęk.
 14. Kolejne terminy wizyt ustalane są w Rejestracji C.R. SOMA wg informacji przekazanej przez magistra prowadzącego, możliwe jest również telefoniczne umówienie wizyty.


PAKIETY ZABIEGOWE

 1. Pakiety zabiegowe są imienne i z danego pakietu może korzystać tylko jedna osoba. Pakiet jest przypisany do Pacjenta nie do terapeuty.
 2. Pakiety obowiązują wyłącznie po opłaceniu pakietu z góry przy pierwszej wizycie.
 3. Gabinet nie zwraca pieniędzy za wykupiony pakiet. Klient może zamienić wykupiony zabieg na inny, jeśli kwoty pokrywają się lub za dopłatą.
 4. Każdy zabieg z pakietu może zostać odwołany/przełożony przez Pacjenta na inny termin tylko po wcześniejszym* poinformowaniu C.R. SOMA. Gdy Pacjent nie zjawi się na umówiony zabieg (lub poinformuje o nieobecności po umówionej godzinie, na którą powinien się pojawić u gabinecie) bez wcześniejszego odwołania, zabieg uważa się za wykonany. *Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub osobiście w Rejestracji C.R. SOMA.
 5. W przypadku nieodwołania lub odwołania wizyty, ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem Pacjent ponosi koszt zabiegu. Odwoływanie zabiegów możliwe jest tylko od poniedziałku do piątku w godzinach pracy gabinetu. Wizyty poniedziałkowe należy odwołać przed weekendem.
 6. Pacjent ma obowiązek zanotowania lub poproszenia Rejestracji o wypisanie dat i godzin kolejnych wizyt. C.R. SOMA nie ma obowiązku przypominania o wizytach za pomocą sms.
 7. Pacjent, który nie dotarł i nie stawił się na umówioną pierwszą wizytę, podczas umawiania kolejnego terminu zobligowany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 50% wartości wizyty, przelewem na nr konta (Nest Bank 65 2530 0008 2057 1056 4294 0001). W przypadku powtórzenia się sytuacji Pacjent nie będzie obsługiwany i zostanie wykreślony z zapisanych wizyt.
 8. Pakiet wizyt ma ważność do 3 miesięcy od dnia zakupu, po tym czasie przepada jego ważność, środki zostają uznane za wykorzystane. W wypadku Integracji Strukturalnej (IS) okres ten wynosi 4 miesiące.
 9. Voucher prezentowy na wizytę ma ważność przez 3 miesiące, po tym czasie przepada jego ważność, bez możliwości zwrotu pieniędzy. Koszt vouchera zgodny z cennikiem.

WIZYTY

 1. Jeśli Pacjent, pomimo poinformowania przez personel C.R. SOMA o możliwych powikłaniach po wybranym zabiegu, decyduje się na zabieg, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje (np. kilkudniowy ból miejsca opracowanego na terapii, siniaki, krwiaki, itp.).
 2. C.R. SOMA zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu Pacjentowi z aktywnymi infekcjami (przeziębienie, grypa, angina, itp.) oraz osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W razie przybycia na wizytę w w.w. stanie zabieg się nie odbędzie, a Pacjent zostanie obciążony kosztem wizyty.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych C.R. SOMA prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta. Dokumentacja medyczna będzie sporządzona w języku polskim.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania osobom trzecim określają właściwe przepisy.
 3. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem, na koszt wnioskodawcy.

ZGODY PACJENTA

Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę: Centrum Rehabilitacji SOMA Jan Ordyński, ul. Śląska 10, 02-466 Warszawa, w celu niezbędnym do realizacji usług fizjoterapeutycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy Pacjenta nie poda danych gabinet ma prawo odmówić wykonania zabiegu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Pacjent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pacjent ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przewiń do góry